Mărturisirea de Credință

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, călăuziți de revelația lui Dumnezeu prin Scripturi, noi:

1. Credem că Biblia, Vechiul și Noul Testament, este inspirată literal, complet lipsită de greșeli în limba originalului și reprezintă pentru noi autoritatea supremă în probleme de învățătură și practică (2 Timotei 3:16-17 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”; vezi și Matei 5:18; 2 Petru 1:19-21; 2 Petru 3:15-16; 2 Tim. 1:13)

2. Credem că Dumnezeu există din veșnicie în trei persoane (Trinitate): Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”; vezi și 2 Cor. 13:14; 1 Ioan 5:7)

3. Credem că Isus Christos este născut din Tatăl prin fecioara Maria, Dumnezeu adevărat și om adevărat (Luca 1:26-35 – v. 26-27: “În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria”; v. 35 “Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.”)

4. Credem că Domnul Isus, după ce a murit pe cruce și a fost pus în mormânt, a înviat trupește în cea de-a treia zi și a devenit Mântuitorul lumii, singurul prin care pot primi iertare oamenii căzuți în păcat (Ioan 1:29 “A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”)

5. Credem că fiecare om poate ajunge să primească iertarea de păcate și mântuirea printr-o credință sinceră și personală în lucrarea ispășitoare săvârșită de Domnul Isus la Calvar; că această mântuire este ”prin har” și ”prin credință” (Efeseni 2:8-9 “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”; vezi și Romani 3:10-24 ) și că toți cei ce o primesc sunt ”născuți din nou” de Duhul Sfânt, devenind instantaneu copii ai lui Dumnezeu – o relație eternă și nepieritoare (Ioan 1:12 “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”vezi și Ioan 3:4-7; Galateni 3:26; 1 Ioan 1:11-13).

6. Credem în răpirea bisericii universale, totalitatea credincioșilor adevărați, trupul lui Christos.

(Filipeni 3:20-21 “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile”); Credem de asemenea, în întoarcerea trupească, vizibilă, a Domnului Isus ca să domnească pe pământ (Apocalipsa 19:11 “Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.” vezi și Apocalipsa 20:3; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Iacov 5:8; Daniel 9:24).

7. Credem în botezul prin scufundare în apă aplicat celor ce cred în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt

(Marcu 16:16 “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (vezi și Coloseni 2:12)

8. Credem în principiul biblic al separării bisericii de stat.

9. Credem că toți aceia care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt aparțin bisericii unice și adevărate a lui Christos, trupului Lui veșnic (1 Corinteni 12:13 “Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh”; vezi și Coloseni 1:24; Tit 3:5)

10. Credem în învierea trupească a tuturor oamenilor, în judecata de apoi, în viața veșnică trăită de cei credincioși împreună cu Dumnezeu, și în despărțirea veșnică a celor necredincioși de Dumnezeu (Ioan 5:21-29; Fapte 24:14-15; Apocalipsa 20:11-15)

11. Credem că familia este o instituție divină creată de Dumnezeu și că ea constă doar în unirea dintre un bărbat și o femeie. Orice alte ”uniri” sunt împotriva voii lui Dumnezeu. (Geneza 2:24; Romani 1:26-28)