Constituția Bisericii

Constituția este sistemul de reguli sau rânduieli care guvernează existența și activitatea unei organizații. (1 Cor. 14:33; Coloseni 2:5).

Deși fondată de Domnul Isus Cristos, ca un organism spiritual viu, din punct de vedere uman, biserica este și o ”organizație”, care pentru a funcționa bine, are nevoie de un sistem de reguli și o anumită structură, care să fie acceptată de membrii ei.

 

CAPITOLUL I – NUMELE ȘI CONSTITUIREA BISERICII

 

Numele corporației bisericii este: ”NEW LIFE ROMANIAN CHURCH” (NLRC), fiind o biserică baptistă din area Phoenix, AZ.

Biserica NLRC se constituie prin hotărârea membrilor fondatori pe data de 6 Februarie 2012. (vezi Anexa 1)

Membrii fondatori elaborează prezenta Constituție în baza căreia funcționează biserica NLRC.

 

CAPITOLUL II – VIZIUNEA BISERICII

 

 • Mântuirea celor pierduți;
 • Maturizarea celor mântuiți;
 • Multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu.

(Matei 28:19-20 ” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.)

CAPITOLUL III – STÂLPII BISERICII

 

”Stâlpii” pe care se sprijină această biserică sunt:

1. Scriptura – Recunoaștem, studiem și predicăm Scriptura ca singura autoritate în materie de credință și practică.

2. Adorare – Căutăm să aducem adorare lui Dumnezeu cu toată ființa în Duh și Adevăr.

3. Rugăciunea și postul – Credem cu tărie în puterea rugăciunii și postului.

4. Evanghelizare – Mărturisim altora despre Isus, cu îndrăzneală, realism și relevanță.

 

CAPITOLUL IV – SCOPUL BISERICII

 

Glorificarea lui Dumnezeu prin prezentarea fiecărui credincios al bisericii desăvârșit în Cristos.

(Coloseni 1:28 “Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.”)

 

CAPITOLUL V – VALORILE BISERICII

 

Fidelitate față de:

 • Scriptură; (2 Timotei 3:14-15 “Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire”)
 • Prioritatea familiei; (1 Timotei 5:8 “Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.”)
 • Lucru în echipă; (Fapte 6:1-6)
 • Unitate în diversitate; (Ioan 17:21 “Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”)
 • Orientare pe scop;
 • Relevanță culturală; (1 Corinteni 9:20/a “Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei;”)
 • Confruntarea păcatului cu discernământ și curaj. (Vezi anexa 6)

 

CAPITOLUL VI – CARACTERISTICILE BISERICII:

 

Dedicare pentru:

 • trăire conform Cuvântului; (2 Timotei 1:13 “Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus”; vezi și Iacov 1:22)
 • predicarea Cuvântului; (2 Timotei 4:2 “…propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.”)
 • închinare fără compromisuri, potrivit Cuvântului; (Ioan 4:24 “Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”)
 • calitatea și nu cantitatea ucenicilor; (2 Timotei 2:2 “Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.”; vezi și Luca 9:23)
 • lucrarea de întărire și multiplicare a grupelor mici de studiu; (Ioan 5:39 “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”; vezi și Matei 28:19)
 • plantarea de noi biserici; (Romani 15:19/b “…Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.”)
 • cârmuirea de către echipa prezbiterilor; (Faptele Apostolilor 14:23 “Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.”; vezi și 1 Timotei 5:17)
 • consiliere biblică; (Faptele Apostolilor 20:31 “De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.”; vezi și Coloseni 3:16)
 • evaluarea periodică și intenționată; (1 Corinteni 16:3 “Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim”; vezi și Filipeni 3:7)
 • viziune contextualizată a bisericii locale; (1 Corinteni 9:20 “Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;”)
 • valorile bisericii NLRC; (Evrei 11:26 “El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.”)
 • transparență și dare de socoteală; (Efeseni 3:9 “şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;” )

(vezi Anexa 10 – Explicarea termenilor)

 

CAPITOLUL VII – LEGĂMÂNTUL BISERICII

 

Efeseni 4:3 “şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

 • Este instituit de către NLRC din dorința de a cultiva o părtășie reală și biblică între membrii bisericii.
 • Părtășia din biserica NLRC este bazată pe dedicarea fiecărui membru de a respecta următoarele principii:

1. Credem și respectăm învățătura Bibliei; credem că întreaga Biblie este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și autoritatea supremă în viața fiecărui membru, precum și în viața bisericii.

(2 Timotei 3:16 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”)

2. Respectarea Constituției acestei biserici, ca set de rânduieli care guvernează viața bisericii.

(2 Timotei 1:13 “Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le ai auzit de la mine, ține l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus.”)

3. Smerenie în relațiile dintre noi:

 • ne vom recunoaște slăbiciunile și vom fi deschiși pentru corectarea lor;
 • vom manifesta răbdare și îngăduință pentru slăbiciunile celorlalți;

(1 Petru 5:5/b “Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”; vezi și Filipeni 2:3-4;)

4. Curtoazie:

 • vom respecta diferențele de opinii dintre noi;
 • vom lua în considerare părerile și sentimentele altora, conform Scripturii;
 • vom fi înțelegători față de ceilalți;

(Romani 15:2; “Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” ; vezi și 12:10)

5.  Confidențialitate

 • nu vom face public lucrurile confidențiale;
 • nu vom implica în probleme confidențiale decât pe cei care sunt angajați deja în problema respectivă și liderii spirituali ai bisericii însărcinați cu consilierea. Biserica va fi implicată numai în cazurile prevăzute de Biblie;

(Matei 18:15-17 “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”)

 • nu vom bârfi pe nimeni și nu vom asculta când alții bârfesc, cerându-le să se oprească din astfel de practici

(Iacov 4:11 “Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător”; vezi și Proverbe 16:28 )

6. Compasiune:

 • ne vom sprijini unii pe alții în ce privește nevoile spirituale și materiale;

(Galateni 6:2 “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos”; vezi și Iacov 2:15-16)

7. Pace și bună înțelegere:

 • nu vom crea discordii și certuri între noi, vom mustra și disciplina pe cei ce produc astfel de lucruri.

(1 Corinteni 3:3/b “În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? ”; vezi și Iacov 3:14-17; Filipeni 2:3; Galateni 5:19-21)

8. Respect față de slujitori:

 • vom respecta pe cei ce slujesc în Casa Domnului la toate nivelele: păstori, învățători, evangheliști, cârmuitori și pe oricine este chemat la slujire în orice compartiment.

(1 Tesaloniceni 5:12-13 “Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.”)

9. Prezență și seriozitate:

 • vom frecventa serviciile divine de închinare în mod regulat (cu excepția cazurilor de forță majoră);
 • vom lăsa la o parte comoditatea, lenea și indispoziția și vom participa la părtășia cu ceilalți credincioși ai bisericii;

(Fapte 2:46/a “Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi…” vezi și Evrei 10:25/a)

10. Dărnicia:

 • vom dărui sacrificial și de bună voie pentru lucrarea Domnului, în primul rând pentru biserica din care facem parte și apoi pentru alte lucrări caritabile. (2 Corinteni 9:6-7 “Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”; vezi și 1 Corinteni 16:2; 2 Corinteni 8:1-3)

11. Sinceritate unii față de alții:

 • ne străduim să împărtășim sentimentele noastre reale unii față de alții și ne vom spune adevărul în dragoste.

(Efeseni 4:15“ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”; vezi și Galateni 6:1; Matei 5:23-24)

(Vezi Anexa 2)

 

CAPITOLUL VIII – MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ

 

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, călăuziți de revelația lui Dumnezeu prin Scripturi, noi:

1. Credem că Biblia, Vechiul și Noul Testament, este inspirată literal, complet lipsită de greșeli în limba originalului și reprezintă pentru noi autoritatea supremă în probleme de învățătură și practică (2 Timotei 3:16-17 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”; vezi și Matei 5:18; 2 Petru 1:19-21; 2 Petru 3:15-16; 2 Tim. 1:13)

2. Credem că Dumnezeu există din veșnicie în trei persoane (Trinitate): Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”; vezi și 2 Cor. 13:14; 1 Ioan 5:7)

3. Credem că Isus Christos este născut din Tatăl prin fecioara Maria, Dumnezeu adevărat și om adevărat (Luca 1:26-35 – v. 26-27: “În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria”; v. 35 “Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.”)

4. Credem că Domnul Isus, după ce a murit pe cruce și a fost pus în mormânt, a înviat trupește în cea de-a treia zi și a devenit Mântuitorul lumii, singurul prin care pot primi iertare oamenii căzuți în păcat (Ioan 1:29 “A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”)

5. Credem că fiecare om poate ajunge să primească iertarea de păcate și mântuirea printr-o credință sinceră și personală în lucrarea ispășitoare săvârșită de Domnul Isus la Calvar; că această mântuire este ”prin har” și ”prin credință” (Efeseni 2:8-9 “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”; vezi și Romani 3:10-24 ) și că toți cei ce o primesc sunt ”născuți din nou” de Duhul Sfânt, devenind instantaneu copii ai lui Dumnezeu – o relație eternă și nepieritoare (Ioan 1:12 “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”vezi și Ioan 3:4-7; Galateni 3:26; 1 Ioan 1:11-13).

6. Credem în răpirea bisericii universale, totalitatea credincioșilor adevărați, trupul lui Christos.

(Filipeni 3:20-21 “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile”); Credem de asemenea, în întoarcerea trupească, vizibilă, a Domnului Isus ca să domnească pe pământ (Apocalipsa 19:11 “Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.” vezi și Apocalipsa 20:3; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Iacov 5:8; Daniel 9:24).

7. Credem în botezul prin scufundare în apă aplicat celor ce cred în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt

(Marcu 16:16 “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (vezi și Coloseni 2:12)

8. Credem în principiul biblic al separării bisericii de stat.

9. Credem că toți aceia care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt aparțin bisericii unice și adevărate a lui Christos, trupului Lui veșnic (1 Corinteni 12:13 “Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh”; vezi și Coloseni 1:24; Tit 3:5)

10. Credem în învierea trupească a tuturor oamenilor, în judecata de apoi, în viața veșnică trăită de cei credincioși împreună cu Dumnezeu, și în despărțirea veșnică a celor necredincioși de Dumnezeu (Ioan 5:21-29; Fapte 24:14-15; Apocalipsa 20:11-15)

11. Credem că familia este o instituție divină creată de Dumnezeu și că ea constă doar în unirea dintre un bărbat și o femeie. Orice alte ”uniri” sunt împotriva voii lui Dumnezeu. (Geneza 2:24; Romani 1:26-28)

 

CAPITOLUL IX – SIMBOLURILE BIBLICE ALE BISERICII

 

1 – Botezul în apă al credinciosului prin scufundare (imersiune) în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

(Matei 28:19 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”; vezi și Marcu 16:16; Faptele Apostolilor 2:38)

 

2 – Cina Domnului – compusă din pâine – care simbolizează trupul Domnului Isus, murind pentru păcatele noastre – și rodul viței – care simbolizează sângele Domnului Isus, curs pentru iertarea păcatelor noastre.

(Matei 26:26-28 “Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” ; vezi și 1 Corinteni 11:23-25)

 

* Ungerea cu untdelemn a celor bolnavi spre vindecare, binecuvântarea copiilor și înmormântările – se vor face la cerere.

(Iacov 5:14 “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.”)

(Matei 19:13 “Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.”) 

 

CAPITOLUL X – STATUTUL DE FUNCȚIONARE AL BISERICII

 

1. Membralitatea;

2. Disciplina;

3. Conducere: strategie și principii;

4. Personalul și responsabilitățile;

5. Adunarea Generală;

6. Finanțe;

7. Proprietăți;

8. Amendamente;

9. Reguli interioare;

10. Dispoziții finale;

 

1. MEMBRALITATEA

 

A. Este membru al bisericii, fără deosebire de sex, naționalitate sau rasă, persoana care:

i.- din convingere și voință liberă a primit prin credință botezul;

ii – acceptă prevederile Constituției bisericii NLRC, prin semnarea Legământului Membrilor Bisericii.

B. Fiecare membru al bisericii poate aparține unei singure biserici locale.

C. O persoană poate deveni membru al bisericii NLRC prin solicitare personală și îndeplinrea condițiilor din Anexa 3.

D. Calitatea de membru al bisericii NLRC este personală și netransmisibilă.

E. Transferul unui membru la o altă biserică, se face la cererea persoanei.

F. Fiecare membru este încurajat să facă parte dintr-un grup de studiu (grup mic) al bisericii NLRC.

G. Calitatea de membru se poate pierde prin:

 • retragere la cerere;
 • excludere;
 • nefrecventarea serviciilor de închinare a bisericii pe o perioadă de 6 luni, constatată de ES, în urma contactării persoanei în cauză și analizării situației;

Persoana care și-a pierdut membralitatea poate fi reprimită ca membru al bisericii, prin același procedeu ca pentru un membru nou.

H. Dintre cei care frecventează în mod regulat serviciile de închinare ale bisericii, sunt considerați aparținători ai bisericii copiii nebotezați ai membrilor bisericii, membrii ai altor biserici (studenți, militari, navetiști) și prietenii (persoanele nebotezate). Aparținătorii se bucură de unele din beneficiile părtășiei și de facilitățile bisericii locale, însă ei nu au dreptul să participe la Adunarea Generală a Bisericii și nici la luarea deciziilor rezervate membrilor.

 

2. DISCIPLINA BISERICII

 

(2 Tesaloniceni 3:6 “În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.”; vezi și v. 15 și 1 Corinteni 6:2-3)

Disciplina este procesul prin care:

 • păcatul din viața credincioșilor este confruntat pentru a fi înlăturat;
 • credinciosul care a păcătuit poate fi introdus din nou în părtășia bisericii, în urma pocăinței sincere (Galateni 6:1)

Disciplina biblică constă în:

 • mustrare personală sau publică;
 • consiliere în vederea îndreptării;
 • restaurare în urma pocăinței;
 • disciplinare pentru o perioadă și supraveghere;
 • retragerea parțială sau totală a drepturilor;
 • retragerea membralității (excluderea);

Disciplinarea este responsabilitatea Cetei Prezbiterilor, și se aplică în cazul abaterii de la Cuvântul lui Dumnezeu prin:

 • cădere în păcat;
 • abatere de la Mărturisirea de credință sau constituția bisericii.

Excluderea va trebui validată de biserică.

(Anexa 6)

 

3. CONDUCEREA BISERICII

 

 • Biserica este condusă de Domnul Isus Christos, ”Capul Bisericii” (Coloseni 1:18).
 • Autoritatea Sa este exercitată în biserică prin:
 • Cuvântul Scripturilor (2 Timotei 3:16);
 • Slujirea umană – reprezentată de ceata prezbiterilor bisericii (Evrei 13:17; Tit 1:5)

Strategia aplicată în cârmuirea bisericii este cea așezată de apostolii Domnului în biserica primară în care Christos are prioritate în toate (Efeseni 2:20-22).

Principiile de funcționare a slujirii sunt bazate pe respectarea darurilor spirituale ale fiecărui credincios (1 Corinteni 12:1-20).

 

4. SLUJITORII BISERICII – CALIFICĂRILE LOR

 

A. Păstorii, prezbiterii sau episcopii formează Ceata Prezbiterilor (CP).

Denumirea de păstor, prezbiter sau episcop, reprezintă aceiași slujbă și aceiași chemare – de a păstori biserica.

Calificări:

1) Să fie chemat de Dumnezeu și să fie calificat spiritual.

2) Să fie pregătit corespunzător.

3) Să iubească pe Dumnezeu și pe oameni.

4) Să aibă un duh de slujire.

5) Să posede calități de cârmuire.

6) Să aibă o inimă de păstor și pentru propovăduirea Cuvântului.

7) Să simtă călăuzirea de a păstori biserica NLRC, în particular.

(1 Timotei 3:1-7; Tit 1:6-9)

Răspund în biserică de partea spirituală. (vezi Anexa 7)

 

B. Diaconii

Calificări:

1. Să se califice din punctul de vedere al Bibliei.

2. Să fie om al credinței și plin de Duhul Sfânt.

3. Să aibă atitudine de slujitor.

4. Să ajute la nevoile materiale și fizice.

5. Să fie primitor de oaspeți.

6. Să se întâlnească regulat pentru rugăciune și sfătuire sub îndrumarea unui prezbiter.

7. Să coordoneze lucrările de administrare a clădirilor bisericii, să practice lucrarea de ușier, de îndrumare în parcarea bisericii, să fie ospitalier cu cei ce vin în Casa Domnului, să activeze în lucrările de protocol, să țină evidența resurselor financiare ale bisericii (casierie).

Diaconii răspund de partea administrativă. (vezi Anexa 7)

CP și bordul diaconilor activi formează Echipa de Slujire (ES).

 

C. Congregația/Biserica:

 • este compusă din totalitatea membrilor ei;
 • membrii bisericii sunt acceptați conform constituției NLRC (vezi Anexa 3);
 • sunt activ implicați în activitățile bisericii, folosindu-și darurile spirituale pentru edificarea bisericii;
 • au drept de vot toți membrii bisericii în vârstă de peste 18 ani, cu excepția celor ce sunt sub disciplină;
 • dăruiesc financiar cu credincioșie;
 • participă la serviciile de închinare ale bisericii și la grupele de studiu;
 • sprijină, ascultă, și se roagă pentru cei ce slujesc în biserică;
 • beneficiază de părtășia, slujirea, programele și facilitățile bisericii.

 

5. ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII

 

 • La adunarea generală pot participa toți membrii bisericii cu drepturi depline.
 • Adunarea Generală anuală a bisericii are loc în fiecare a 3-a Sâmbătă a lunii Februarie la orele 4:00 PM, fiind statutară indiferent de numărul celor prezenți.
 • La Adunarea Generală vor fi prezentate rapoartele fiecărui responsabil de departament din ES, care vor fi puse la dispoziția congregației cu cel puțin 3 săptămâni înainte de adunarea generală anuală.
 • Adunările Generale ocazionale pot fi convocate ori de câte ori este necesar, dacă situația o cere, de către CP și vor fi anunțate cu 2 săptămâni în prealabil, precizându-se scopul, data și ora.
 • Orice nelămuriri sau întrebări legate de lucrările adunării generale anuale, vor fi aduse la cunoștința CP, cu cel puțin 7 zile înainte de data întrunirii adunării generale. Decizia CP este finală și poate fi revocată numai de CP însăși.
 • Adunarea Generală confirmă:

a) persoanele propuse pentru ordinare sau recunoaște ordinarea făcută în alte biserici;

b) bugetul Bisericii;

c) vânzarea/cumpărarea de proprietăți;

d) confirmă excluderea membrilor.

 • Adunarea Generală anuală a bisericii este un timp de analizare a activității bisericii, dar și un timp de celebrare a biruinței Domnului în mijlocul comunității celor credincioși.

( vezi Anexa 8 )

 

6. FINANȚE

 

 • Biserica este finanțată (se susține) prin dărnicia membrilor și a oricărei persoane din afară, a cărei contribuție este acceptată în prealabil de CP.
 • Bugetul bisericii este stabilit de CP și este confirmat de către congregație prin vot majoritar.
 • Toate cheltuielile trebuie să fie cuprinse în bugetul confirmat de biserică.
 • Orice cheltuieli peste $1000, trebuie să aibă semnătura a 2 membrii din ES, numiți în acest scop.
 • Orice cheltuieli peste fondul prevăzut în buget pe categorii de cheltuieli, trebuie aprobat de către CP, neputând depăși $2000 anual și trebuie adusă la cunoștința congregației la prima adunare generală. Sumele peste $2000 pe categorii de cheltuieli, trebuie să fie aprobate de către Adunarea Generală.
 • Persoana din CP responsabilă cu întocmirea bugetului, este responsabilă și de respectarea sumelor stabilite în buget.
 • Toate departamentele își vor desfășura activitatea financiară sub conducerea CP.
 • Activitatea financiară va fi verificată de către un contabil calificat și taxele vor fi pregătite de un CPA specializat în non-profit organization.
 • Solicitările pentru ajutorare sau milostenie vor fi analizate la fiecare 3 luni de către bordul diaconilor, care va face propuneri în funcție de nevoi către ES, care le va aproba în funcție de bugetul alocat.

(vezi Anexa 9)

 

7. PROPRIETĂȚI

 

 • Toate bunurile mobile și imobile ale bisericii se înregistrează sub numele bisericii și vor fi inventariate pe numele bisericii; ele vor fi folosite numai pentru scopurile bisericii.
 • Toate proprietățile bisericii vor fi păstrate, vândute sau transferate în numele bisericii.
 • Nici o proprietate a bisericii nu va fi vândută, închiriată (leased or morgaged) sau înstrăinată în nici un fel, fără aprobarea CP și confirmarea bisericii prin 3/4 din voturi, în adunarea generală întrunită în acest scop.
 • În cazul în care NLRC își va înceta activitatea, toate proprietățile bisericii (mobile și imobile), vor fi transferate altor organizații non-profit (biserici, asociații, fundații creștin baptiste)
 • Decizia se ia cu 3/4 din numărul membrilor prezenți la adunarea generală convocată pentru acest scop.

 

8. AMENDAMENTE

 

 • Amendamentele la Constituția bisericii pot fi propuse de membrii bisericii, recomandate de ES cu vot unanim și aprobate de adunarea generală anuală cu votul a ¾ din cei prezenți.

 

9. REGULI INTERIOARE

 

 • Adunarea Generală este condusă de către un membru din Ceata Prezbiterilor, ales cu majoritate de voturi de către Ceata Prezbiterilor.
 • Persoanele divorțate după primirea botezului nou-testamental, nu vor putea sluji cu evanghelia în biserică sau activitățile bisericii.
 • Oficierea căsătoriilor se vor face numai între credincioși evanghelici neoprotestanți și numai în baza certificatului de căsătorie eliberat de autoritățile în drept.
 • Biserica încurajează modestia și decența în îmbrăcăminte și comportament a membrilor ei în viața privată și publică. (1 Tim. 2:8-10)

 

10. DISPOZIȚII FINALE

 

Biserica NLRC are dreptul:

 • să se guverneze pe sine conform standardelor Scripturii: Noul și Vechiul Testament;
 • să aibă membralitatea decisă conform prezentei Constituții și să-și disciplineze membrii conform Scripturii;
 • să-și ia toate hotărârile și să-și aleagă liderii conform prezentei constituții;
 • să înființeze și să mențină instituțiile socotite necesare pentru răspândirea evangheliei și pentru lucrarea bisericii locale;
 • să închirieze, achiziționeze, împrumute sau să înstrăineze prin orice metodă legală proprietăți și bunuri, sau să facă împrumuturi financiare, după cum e nevoie, pentru promovarea scopurilor ei, în conformitate cu constituția;
 • orice donație în bani sau bunuri de altă natură primite pe numele bisericii, devin bunuri ale bisericii și nu pot fi revendicate de către cei care le donează, sau de alte persoane;
 • NLRC poate fi membră în orice organizație sau asociație cu caracter creștin evanghelic neo- protestant, în care Echipa de Slujire crede de cuviință, cu confirmarea adunării generale, pentru a-și promova scopurile.

 

ANEXA 1

 

Membrii fondatori ai bisericii New Life Romanian Church (NLRC), sunt următorii (în ordine alfabetică):

 • Simi Andronic;
 • Victor Braica – păstor;
 • Nicu Chera – diacon;
 • Mircea Filip – păstor;
 • Mircea Hostiuc;
 • Mircea Moț ;
 • Mihai Sârbu – evanghelist;

 

Membrii fondatori sunt membrii de drept ai bisericii NLRC împreună cu soțiile lor. Ei semnează următoarele documente:

 • Formularul de Membralitate;
 • Legământul de Membralitate;
 • Constituția bisericii – arătând prin aceasta că agreează cu întreg conținutul ei și că o vor susține, indiferent de opinia lor personală.

 

ANEXA 2 – LEGĂMÂNTUL DE MEMBRALITATE

 

Efeseni 4:3 “şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

Mă dedic a cultiva părtășia în biserică prin respectarea următoarele principii:

1. Cred și respect învățătura Bibliei: cred că întreaga Biblie este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și autoritatea supremă în viața mea, precum și în viața bisericii.

(2 Timotei 3:16 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”)

2. Voi respecta Constituția acestei biserici, ca set de rânduieli care guvernează viața bisericii.

(2 Timotei 1:13 “Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le ai auzit de la mine, ține l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus.”)

3. Smerenie în relațiile cu alții:

 • îmi voi recunoaște slăbiciunile și voi fi deschis pentru corectarea lor;
 • voi manifesta răbdare și îngăduință pentru slăbiciunile celorlalți;

(1 Petru 5:5/b “Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”; vezi și Filipeni 2:3-4; Matei 18:15-17)

4. Curtoazie:

 • voi respecta diferențele de opinii dintre noi;
 • voi lua în considerare părerile și sentimentele altora, conform Scripturii;
 • voi fi înțelegător față de ceilalți;

(Romani 15:2; “Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” ; vezi și 12:10)

5 – Confidențialitate:

 • nu voi face public lucrurile confidențiale;
 • nu voi implica în probleme confidențiale decât pe cei care sunt angajați deja în problema respectivă și liderii spirituali ai bisericii însărcinați cu consilierea;

(Matei 18:15-17 “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” )

 • nu voi bârfi pe nimeni și nu voi asculta când alții bârfesc, cerându-le să se oprească din astfel de practici;

(Iacov 4:11 “Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător”; vezi și Proverbe 16:28 )

6. Compasiune:

 • voi sprijini pe alții în ce privește nevoile spirituale și materiale;

(Galateni 6:2 “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos”; vezi și Iacov 2:15-16)

7. Pace și bună înțelegere:

 • mă angajez să nu creez discordii și certuri între mine și ceilalți membrii și să mustru pe cei ce produc astfel de stări.

(1 Corinteni 3:3/b “În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? ”; vezi și Iacov 3:14-15; Filipeni 2:3; Galateni 5:19-21)

8. Respect față de slujitori:

 • mă angajez să respect pe cei ce slujesc în Casa Domnului la toate nivelele: păstori, învățători, evangheliști, cârmuitori și pe oricine este chemat la slujire în orice compartiment.

(1 Tesaloniceni 5:12-13 “Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.”)

9. Prezență și seriozitate:

 • mă angajez să frecventez serviciile divine de închinare în mod regulat, cu excepția cazurilor de forță majoră;
 • mă angajez să las la o parte comoditatea, lenea și indispoziția și să particip la părtășia cu ceilalți credincioși ai bisericii;

( Fapte 2:46/a “Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi…” vezi și Evrei 10:25/a)

10. Dărnicia:

Mă angajez să dărui sacrificial și de bună voie pentru lucrarea Domnului, în primul rând pentru biserica din care fac parte și apoi pentru alte lucrări caritabile. (2 Corinteni 9:6-7 “Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”; vezi și 1 Corinteni 16:2; 2 Corinteni 8:1-3)

11. Sinceritate față de alții:

Mă voi strădui să împărtășesc sentimentele mele reale față de alții și voi spune adevărul în dragoste.

(Efeseni 4:15 “ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”; vezi și Galateni 6:1; Matei 5:23-24).

 

Numele și Pronumele____________________________________________________________________

 

Semnătura_______________________________________ Data_________________________________

 

ANEXA 3 – CUM SĂ DEVII MEMBRU AL BISERICII NLRC

 

Scopul membralității în biserica locală este de a avea părtășie cu alți credincioși.

(Faptele Apostolilor 2:42 “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”)

Trupul lui Cristos, biserica, are ”mădulare” care se slujesc unele pe altele. Modalitatea prin care este pus în practică acest principiu, este integrarea fiecărui credincios în biserica locală.

(Romani 12:4-5 “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora”.)

Poți să devii membru al bisericii NLRC parcurgând în ordine următoarele faze:

a) participi la una din întâlnirile programate cu Echipa de Slujire (ES) a bisericii, pentru a ne cunoaște reciproc;

b) participi la cursul de “Viziune și Structură” (vezi Anexa 4), unde se va prezenta

i. istoricul și doctrinele bisericii;

ii. modul de conducere și structura bisericii;

iii. ce înseamnă a fi un ucenic al lui Cristos.

c) Completezi și semnezi formularul de membralitate (Anexa 5) și Legământul de Membralitate (Anexa 2). Aceste formulare pot fi semnate, după încheierea cursului de Viziune și Structură, urmând apoi a fi invitat la o întâlnire cu Ceata Prezbiterilor (CP), unde vei putea împărtăși mărturia personală a întoarcerii la Cristos și vei putea lămuri eventualele întrebări cu privire la biserică.

La recomandarea CP, numele tău va fi publicat în buletinul bisericii (sau într-un loc vizibil în perimetrul bisericii) pentru 2 săptămâni. (Notă: Conform prevederilor Statutului, cei care vor parcurge fazele de mai sus și vor semna formularele la prima primire de membrii, afișarea numelui lor va dura numai o săptămână, iar pentru toți ceilalți, afișarea numelui lor va dura 2 săptămâni).

Dacă în acest timp, nici unul din membrii NLRC, sau biserica din care provii nu are vreo plângere întemeiată biblic asupra ta, la recomandarea CP vei fi primit(ă) ca membru(ă) al bisericii, lucru care va fi anunțat public în cadrul unui serviciu divin al bisericii, care va fi și data primirii tale oficiale ca membru(ă) al bisericii NLRC. În cazul în care există plângeri întemeiate biblic, ele vor fi analizate specific pentru fiecare caz de către CP, care va face și recomandarea de a deveni sau nu membru(ă) al bisericii.

Procesul primirii de noi membrii se va face periodic, atunci când CP consideră acest fapt necesar și posibil.

 

ANEXA 4 – CURSUL VIZIUNE ȘI STRUCTURĂ

 

Cursul I – ISTORICUL BISERICII ȘI DOCTRINA.

 

1. Istoricul bisericii NEW LIFE ROMANIAN CHURCH (NLRC)

Biserica NLRC a luat ființă pe data de 6 Februarie 2012, prin hotărârea unui grup restrâns de familii de credincioși baptiști din area metropolitană Phoenix, AZ (vezi Anexa 1)

Dorința acestei biserici este de a fi o verigă din lungul “lanț”al bisericii de credincioși biblici, care a existat de-a lungul istoriei, începând de la Rusalii (Faptele Apostolilor cap. 2).

Această biserică de credincioși evanghelici neo-protestanți, s-a format ca răspuns la necesitatea unei biserici cu o nouă perspectivă (de aici și numele de NLRC) în sânul comunității românești, într-un cadru relevant generației contemporane, cu scopul de:

 • a câștiga suflete pentru Împărăția lui Dumnezeu;
 • a face ucenici care să experimenteze din plin pe Dumnezeu, trăind dinamic și real prezența Sa în fiecare zi;
 • a demonstra o credință autentică, integritate morală, spirituală și dăruire de sine.

La biserica NLRC vrem să experimentăm în modul cel mai real pe Domnul Isus, de aceea dorim ca modelul nostru de trăire să fie Isus, familia noastră să fie această biserică, contextul geografic să fie metropola Phoenix și până la marginile pământului, baza unității noastre să fie dragostea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri, iar modalitatea de slujire să fie ”unitate în diversitate” prin slujirea cu darurile date de Duhul Sfânt fiecărui credincios. Pentru a ne sluji cel mai bine unii pe alții cu darurile încredințate de Dumnezeu, considerăm că grupele mici (pe zone geografice, grupe de vârstă, etc.) sunt cadrul cel mai potrivit pentru a ne cunoaște, crește și ajuta reciproc pe plan spiritual, social, material și relațional.

Prin a deveni membru la NLRC, nu te vei înscrie pe o listă de activități religioase, nici la un set de reguli, nici la a asista la un ”show” creștin, ci vei fi un martor direct al unei aventuri palpitante cu Cristos, care ne asigură că vom merge prin viață fiind biruitori și vom ajunge biruitori la capătul drumului pe acest pământ, fiind apoi cu El toată veșnicia. (Romani 8:37 ”Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”).

Numele Bisericii NLRC exprimă dorința fondatorilor ei, ca:

a) cei ce vor veni aici să experimenteze cu adevărat o viață nouă (New Life), astfel ca cei pierduți să fie mântuiți, cei mântuiți să devină maturi, iar cei maturi să se multiplice;

b) membri acestei biserici să fie relevanți pentru comunitatea românească (Romanian Church) din Phoenix, Arizona, Statele Unite și întreaga lume, trăind dinamic și real o credință autentică, cu integritate și ajutând pe cei din jurul nostru.

De aceea vă spunem ”BINE AȚI VENIT LA NLRC!” și ”DOMNUL SĂ VĂ BINECUVINTEZE ȘI SĂ VĂ FACĂ O BINECUVÂNTARE!

 

2. Doctrinele bisericii NLRC .

Doctrinele reprezintă declarația Mărturisirii de credință ale unei biserici și sunt lucrurile care nu se schimbă, fiind fundamentate pe Scriptură – Cuvântul lui Dumnezeu.

Scopul doctrinelor este acela de a ne face mai asemănători cu Cristos în caracter și comportament.

O credință corectă despre Dumnezeu, conduce la un răspuns corect față de Dumnezeu și la un comportament conform principiilor Sale lăsate în Scripturi (2 Timotei 3:16-17 – “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.)

Biserica NLRC aderă la zece doctrine majore:

1. Doctrina despre Dumnezeu. Ramura care se ocupă cu acest studiul se numește Paterologie.

Ceea ce cunoaștem în mod sigur despre Dumnezeu, am aflat datorită faptului că El a ales să ni se descopere nouă prin revelația generală sau naturală (om, istorie, creație) și prin revelația supranaturală (Isus Cristos și Biblia). Credem că Dumnezeu există din veșnicie în trei persoane (Trinitate): Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (vezi textele din Mărturisirea de Credință, pg. 4 pct. 2)

Credem că Dumnezeu este Creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor (Geneza 1:1 “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”)

2. Doctrina despre Isus Cristos – de studiul căruia se ocupă Hristologia.

Isus Cristos este Dumnezeu istoricizat. Nu există o doctrină mai importantă decât Hristologia. Isus este Dumnezeu adevărat și om adevărat, având o natură divină deplină și o natură umană deplină, unite inseparabil (dar nu confundate) într-o persoană pe veci.

Credem că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioară, trimis pe pământ ca să moară pentru păcatele omenirii întregi și prin credința în El putem fi salvați de urmările păcatului. (Ioan 1:1 “La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”; Ioan 3:16 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”)

3. Doctrina despre Duhul Sfânt – de a cărui studiu se ocupă Pneumatologia.

Credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu personalizat “Cel ce vine alături, pentru a ne sprijini sau ajuta.”

Credem că Duhul Sfânt este o persoană a Trinității, alături de Tatăl/Dumnezeu și Fiul/Isus Cristos.

4. Doctrina despre Biblie – de studiul căreia se ocupă Bibliologia.

Doctrina despre Biblie este fundamentată pe faptul că ceea ce cunoaștem cu adevărat despre Dumnezeu și relația cu El este din Scriptură. Ceea ce credem despre Biblie determină ce credem despre toate celelalte doctrine majore.

Noi credem că Biblia, sau Sfânta Scriptură, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt, sunt Cuvântul lui Dumnezeu, scris ca o revelație către neamul omenesc și izvorul fără greș al cunoștinței de Dumnezeu (2 Timotei 3:16 – vezi citatul la pct. 2 mai sus).

5. Doctrina despre Îngeri – de a căror studiu se ocupă Angelologia.

Mărturia Scripturii cu privire la realitatea existenței îngerilor este copleșitoare, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. ”Îngeri” înseamnă mesageri și au fost creați de Dumnezeu cu scopul de a se închina și sluji lui Dumnezeu.

Credem că îngerii sunt duhuri create, diferite de om, cu putere mare, dar limitată (Evrei 1:6 “Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”; Apocalipsa 22:9 “Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”)

Îngerii căzuți sunt îngeri răi (demoni), care au ales să-l urmeze pe Satana.

6. Doctrina despre om – de a cărui studiu se ocupă Antropologia.

Răspunsurile corecte la întrebările despre om le găsim în Biblie:

 • De unde venim?
 • Cum suntem?
 • De ce am fost creați?
 • Care este condiția și destinul nostru?
 • Care este scopul nostru?

Credem că omul e creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Sa (Geneza 1:27 ”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”)

7. Doctrina despre păcat – de studiul căruia se ocupă Hamartiologia.

Păcatul este orice atitudine sau acțiune care este contrară caracterului lui Dumnezeu (Efeseni 2:3 “Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.”)

Credem că toți oamenii sunt păcătoși, iar consecința acestui fapt este moartea spirituală. Singurul mod de a scăpa de păcat și consecințele lui, este credința în jertfa salvatoare a Domnului Isus Cristos (Romani 6:23 “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”)

8. Doctrina despre Mântuire – de a cărui studiu se ocupă Sotereologia.

Mântuirea (Eliberare/Salvare) este lucrarea lui Dumnezeu, prin care asigură omului o cale de salvare de sub condamnare și pedeapsă pentru păcat.

Credem în starea depravată a omului și în necesitatea ca fiecare om să fie salvat prin singura cale posibilă: credința în jertfa salvatoare a Domnului Isus (Romani 3:23-24 “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus”.)

9. Doctrina despre Biserică – de a cărui studiu se ocupă Eclesiologia.

Biserica (în limba greacă: Eclesia) înseamnă ”adunarea celor chemați afară” ca să slujească scopului lui Dumnezeu în lume.

Credem că biserica a fost creată de Dumnezeu, din ea fac parte toți credincioșii nou testamentali, născuți din nou, capul ei fiind Cristos. (Matei 18:20 ”Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”; 1 Timotei 3:15 ”Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.)

10. Doctrina despre lucrurile viitoare – de care se ocupă Escatologia.

Escatologia dezvăluie planul profetic al lui Dumnezeu pentru om, Israel, biserică și întreaga ordine creată.

Credem că pentru credincios a fi absent în trup, înseamnă a fi cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:8 “Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul”)

 

Cursul II – MODUL DE CONDUCERE ȘI STRUCTURA NLRC

 

A. Conducerea bisericii

Biserica este condusă de către Domnul Isus Cristos ”Capul bisericii” (Coloseni 1:18 “El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.”) Scopul bisericii este să aducă slavă/glorie lui Dumnezeu prin închinare.

Datoria slujitorilor bisericii este de a conduce biserica în a aduce lui Dumnezeu o închinare reală în ”duh și în adevăr”.

La NLRC – considerăm conducerea bisericii o lucrare de echipă, marcată de activitatea concretă a Cetei Prezbiterilor (CP) cu Bordul Diaconilor (BD).

Conducerea NLRC are 2 caracteristici:

a) are ca semn distinctiv slujirea, modelul fiind Domnul Isus (Luca 22:24-27 “Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Isus le-a zis: „Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte. Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă.”)

b) are ca obiectiv echiparea altora (Efeseni 4:11-16 “Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.”)

Dorința noastră este ca toți cei ce fac parte din Echipa de Slujire (ES) a NLRC să dețină cele 4 caracteristici majore ale conducerii:

1. Caracterul = polul moral al conducerii creștine, care conferă sentimentul de încredere și siguranță în conducerea bisericii (1 Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9)

2. Viziunea = vederea lucrurilor așa cum le vede Dumnezeu, care implică stabilirea direcției bisericii. Fără viziune nu există conducere ( Osea 4:6 “Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.”)

3. Relațiile = rețeaua necesară realizării viziunii. Oricât de bun e caracterul liderilor și oricât e de mobilizatoare viziunea lor, ei nu vor putea conduce atâta timp cât nu vor fi în stare să clădească și să mențină relațiile necesare pentru a transforma viziunea în realitate. (Efeseni 4:11-16)

4. Abilitățile = capacitatea liderilor de a înțelege cultura bisericii, planificarea pașilor și a-i comunica eficient celorlalți, precum și administrarea timpului și delegarea autorității, toate acestea cu scopul de a sluji eficient și a întări biserica.

În această biserică, autoritatea Domnului Isus este exercitată în mod practic prin:

a) Cuvântul Scripturilor (2 Timotei 3:16 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”) și

b) Slujirea umană reprezentată de CP (Tit 1:5 “Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit.” Evrei 13:17 “Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.”)

Acest fel de slujire al liderilor bisericii este bazat pe învățătura Domnului Isus, învățătura apostolilor și practica apostolilor în biserica primară. (Efeseni 2:20-22 “fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”) 

Principiile pe baza cărora funcționează slujirea și împărțirea departamentelor de slujire sunt bazate pe respectarea darurilor spirituale ale fiecărui credincios. (1 Corinteni 12:1-20)

a) Biblia sau Sfânta Scriptură – este autoritatea unică în materie de credință și în toate domeniile vieții spirituale. (2 Timotei 3:16-17)

b) Slujirea umană, are ca model slujirea bisericii Noului Testament, printr-o pluralitate a prezbiterilor ca și grup principal de conducere:

• Faptele Apostolilor 14:23 – Pavel a rânduit prezbiteri în fiecare biserică: “Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.”.

• Faptele Apostolilor 20:17 – Pavel a chemat prezbiterii bisericii: “Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii.”

• 1 Tesaloniceni 5:12 – Pavel îi identifică ca cei ce cârmuiesc “Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.”

• Tit 1:5 – Pavel poruncește lui Tit să ”așeze prezbiteri”: “Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:…”

• Iacov 5:14 – Iacov vorbește despre o slujire care trebuie făcută de prezbiterii bisericii: “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.”

• 1 Petru 5:1-2 – Petru sfătuiește pe prezbiterii bisericii: “Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.”

• Evrei 13:17 – Autorul epistolei îndeamnă pe credincioși să asculte de mai marii lor:  “Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.”

Conducerea NLRC este Echipa de Slujire (ES), formată din Ceata Prezbiterilor și Bordul Diaconilor.

 

B. Structura bisericii

Lucrarea de slujire a bisericii trebuie îndeplinită într-un cadru structural, determinat de viziunea dată de Dumnezeu slujitorilor Săi, pentru realizarea scopurilor Sale pe pământ (Efeseni 2:19-22). Structura organizatorică nu este un scop în sine, ci un mijloc de a atinge scopul. Biblia este cea care ne dă principiile care trebuiesc urmate pentru îndeplinirea scopurilor ei, lăsând modalitatea la îndemâna credincioșilor.

Biblia determină principiile, scopurile și prioritățile care sunt absolute și care trebuie urmate, iar biserica determină programele, modelele și formele, care nu sunt absolute și pot fi concepute pentru îndeplinirea nevoilor credincioșilor. În consecință, avem:

a) lucruri care nu se schimbă – adevărul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu și funcțiile lui Dumnezeu;

b) lucruri care se pot schimba – tradițiile umane, metodele umane și formele umane.

Principiile transcend cultura și sunt fixe, iar modelele se conformează culturii și sunt flexibile, ele fiind permise atâta timp cât nu încalcă vreun principiu biblic. Principiile sunt sacre, în timp ce tradițiile nu sunt.

Principiul pe baza căruia este structurară slujirea la biserica NLRC este bazat pe respectarea darurilor spirituale ale fiecărui credincios (1 Corinteni 12:1-20). Slujitorii ei răspund de toate departamentele bisericii, constituite pe baza nevoilor bisericii, cum sunt departamentele de:

 • consiliere și viziune;
 • misiune și evanghelizare;
 • educație și tineret;
 • învățământ și instruire;
 • coordonare spirituală;
 • coordonare administrativă;
 • coordonare financiară.

Aceste departamente pot fi extinse sau restrânse, în funcție de necesitățile reale ale bisericii. Totodată, este o structură flexibilă, care ne permite să fim creativi, având posibilitatea să dezvoltăm oricâte slujiri sunt necesare pentru a acoperi nevoile materiale și spirituale ale membrilor bisericii și ale aproapelui nostru.

Cursul III – CE ÎNSEAMNĂ SĂ FI UCENIC AL LUI CRISTOS

 

Acest curs se referă la caracterul și comportamentul pe care biserica NLRC îl așteaptă de la toți cei ce doresc să devină membrii ei. Slujitorii acestei biserici doresc să creeze un climat potrivit, ca cei ce devin membrii ai bisericii să devină și ucenici ai lui Cristos care se adună pentru părtășie, cu scopul de a-i da slavă lui Dumnezeu.

Ucenicia nu este o opțiune pentru această biserică, ci lucrarea ei principală, călăuziți fiind de porunca Domnului Isus din Matei 28:18-20: ”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

A – Ce este un ucenic al lui Cristos.

Un ucenic este un urmaș devotat, un slujitor supus și un student care vrea să învețe de la Domnul Isus Cristos. Ucenicul Domnului Isus acceptă pe Domnul Isus ca Mântuitor, ca Domn și Stăpân și se dedică să devină ca și Cristos în caracter și comportament. Pe scurt, un ucenic este un creștin care dă voie lui Cristos să se reflecte în viața lui.

B – Caracteristicile ucenicului lui Cristos.

Ca să cunoaștem că suntem ucenici ai Domnului Cristos, Scriptura ne pune înainte trei semne distinctive:

a) Un ucenic al Lui iubește pe alții (Ioan 13:35 – “Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”)

b) Un ucenic al Lui ascultă pe Cristos și Cuvântul Lui (Ioan 8:31 – “Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;”)

c) Un ucenic al Lui aduce multă roadă (Ioan 15:8 – “Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.”; vezi și Coloseni 1:10)

Scopul bisericii NLRC este să formeze mentalitatea de ucenicizare, folosindu-se metoda grupelor de studiu (grupele mici), bazați fiind pe faptul că biserica Domnului Isus este rezultatul lucrării Lui cu un grup mic (12 ucenici), care au fost dedicați misiunii pe care le-a încredințat-o (Matei 28:19-20)

U – ucenicul devotat al lui Cristos:

C – crește în har și în cunoștință,

E – este supus și slujește lui Cristos și bisericii,

N – nu uită să ucenicizeze pe alții,

I – instruiește pe alții în Cuvânt,

C – conduce pe cei pierduți la mântuire,

U – unul care practică principiile Scripturii,

L – lucrător care echipează și zidește sfinții.

 

ANEXA 5 – FORMULARUL DE MEMBRALITATE

 

Prin prezenta, doresc să îmi exprim dorința de a deveni membru al NLRC.

Date personale:

Numele și prenumele_____________________________________________________________________

Data nașterii___________________________________________________________________________

Adresa actuală_________________________________________________________________________

Telefon: Acasă______________________ Mobil_______________________________________________

E-mail_______________________________________________________________________________

Numele soțului/soției____________________________________________________________________

Data nașterii___________________________________________________________________________

Numele copiilor:_______________________________Data nașterii ________________________________

___________________________________________Data nașterii________________________________

___________________________________________Data nașterii________________________________

___________________________________________Data nașterii________________________________

___________________________________________Data nașterii________________________________

Data botezului:_________________________________ Botezătorul_______________________________

Talente speciale:________________________________________________________________________

Pregătire biblică:_______________________________________________________________________

Daruri spirituale:_______________________________________________________________________

Domeniul potențial de slujire:_______________________________________________________________

Nevoi spirituale________________________________________________________________________

Nevoi materiale________________________________________________________________________

Alte informații:_________________________________________________________________________

 

Semnătura                                                                                                                                        Data

 

 

ANEXA 6 – DISCIPLINA BIBLICĂ A BISERICII

 

1. Ce este disciplina bisericii? Disciplina bisericii este procesul de a te ocupa de păcatele cunoscute în biserică prin confruntarea, luarea de măsuri disciplinare și corectarea unui membru care a păcătuit, cu scopul de readucere a acelui membru la părtășia cu Dumnezeu și cu biserica.

2. Autoritatea asupra disciplinei bisericii o are Scriptura.

Texte care stabilesc principiile de bază în privința disciplinei în biserică sunt:

Matei 18:15-20;

1 Corinteni 5:1-13;

Galateni 2:11-14;

1 Timotei 5:1; 19-20;

2 Tesaloniceni 3:6-15;

3. De ce trebuie folosită disciplina în biserică?

Scopul disciplinării este confruntarea păcatului în trupul lui Cristos, astfel ca să poată fi corectat, biserica să fie curățită, iar membrul care a păcătuit să fie readus la părtășie.

Neglijarea disciplinei bisericești conduce la o biserică slabă și plină de păcate. Disciplina în biserică nu este o plată, pedeapsă, răzbunare sau o simplă prezentare a păcatului vreunui membru, ci un remediu sau o restaurare (vezi Evrei 12:5-11), ținta finală fiind trăirea în neprihănire, îndepărtarea păcatului și puritatea bisericii.

4. Folosim disciplina în biserică atunci când:

 • un membru păcătuiește împotriva altui membru; (Matei 18:15 “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.”)
 • este un păcat pe față, flagrant, nemărturisit, serios, în biserică (1 Corinteni 5:1-2 “Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!”)
 • un membru respinge învățătura Scripturii sau trăiește în contradicție clară cu aceasta (2 Tesaloniceni 3:6-15)
 • comportamentul unui membru este ipocrizie clară; (Galateni 2:11-13 “Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur.”)
 • un membru trăiește în păcat; (Galateni 6:1 “Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.”)
 • un lider din biserică este acuzat pe baze bine întemeiate biblic; (1 Timotei 5:19 “Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei martori.”)

Disciplina în biserică trebuie aplicată atât în privința atitudinilor, cât și a faptelor care au un impact negativ în biserică și care afectează negativ mărturia bisericii.

5. Cum exercităm disciplina în biserică?

Principii de bază din Scriptură:

A. Numărul de persoane implicate trebuie păstrat la minimum.

 • Dacă păcatul este împotriva unui membru, atunci el trebuie să meargă la acela care a păcătuit și să-l confrunte cu păcatul;
 • Dacă unul sau mai mulți membrii au găsit pe unul păcătuind, ei trebuie să-l mustre sau să-l corecteze, dacă este posibil;
 • Numai dacă membrul care a păcătuit nu răspunde și nu se pocăiește, trebuie implicați și alții: mai întâi o confruntare cu 2 sau 3 membrii maturi spiritual, iar dacă membrul care a păcătuit refuză să asculte și de aceștia, trebuie mers mai departe.
 • Păcatele personale trebuie corectate personal, iar cele publice în mod public.

B. Biserica trebuie implicată public numai când este absolut necesar și potrivit. Nu trebuie date detalii mai mult decât cele strict necesare.

C. Liderii bisericii nu trebuie acuzați ușor sau prea repede;

D. Ceata Prezbiterilor trebuie să investigheze cu atenție și cu rugăciune problemele și să le cerceteze confidențial înainte de a porni vreo acțiune.

6. Care sunt formele de disciplinare?

Formele de disciplinare depind de natura și consecințele pe care le are păcatul:

 • Avertisment;
 • Mustrare personală, mărturisire și corectare dacă este necesar;
 • Mustrare în public, mărturisire și corectare, numai dacă este necesar;
 • Consilierea, învățarea și acțiunea de corectare trebuie să facă parte din proces, acolo unde este necesar;
 • Repararea daunelor și restituția trebuie făcută, acolo unde este cazul;
 • O perioadă de încercare (probation) pentru cel ce a păcătuit, sub supravegherea Cetei Prezbiterilor;
 • Restricția de a contribui la programul de închinare în biserică și activitățile bisericii;
 • Restricția la împărtășire la Cina Domnului;
 • Excluderea – ca o ultimă posibilitate.

7. Cine trebuie implicat în procesul de disciplinare în biserică?

 • Membrul împotriva cărora un alt membru a păcătuit;
 • Membrii din Ceata Prezbiterilor;
 • Adunarea Generală a bisericii, ca o măsură extremă.

Cercul celor implicați nu trebuie să fie mai larg decât numărul de oameni care au fost afectați sau pot ajuta; aceasta depinde de natura păcatului.

Disciplinarea în biserică este necesară și trebuie exercitată cu grijă, în mod biblic, pentru a înlătura păcatul în trupul lui Cristos.

Mustrarea blândă, făcută de oameni evlavioși, este secretul unei disciplinări corecte în biserică.

 

ANEXA 7 – AUTORITATEA ȘI RESPONSABILITĂȚILE SLUJITORILOR BISERICII

 

Fiecare slujitor din biserică are autoritate în domeniul în care slujește, de asemenea are responsabilitate pentru acțiunile întreprinse în lucrarea încredințată. Autoritatea slujitorilor este derivată, nu este a lor, ci este delegată de Domnul Cristos. Responsabilitatea este de a face nu ce doresc ei, ci ce dorește Cristos. (1 Corinteni 4:1-2 “Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.”; vezi și 1 Petru 4:10)

Conducerea biblică e o conducere slujitoare, bazată pe darurile spirituale ale fiecăruia.

Slujitorii bisericii sunt:

a) – Păstori, prezbiteri, episcopi;

b) – Diaconi;

c) – Responsabilii cu: tineretul, copiii, surorile; bărbații, administrarea, finanțele, închinarea prin cântare, educația și oricine este în poziție de autoritate asupra unui grup de credincioși sau a unei lucrări din biserică.

A – Ceata Prezbiterilor

 

Responsabilități:

 • exercită supravegherea bisericii;
 • iau decizii cu unanimitate de voturi în problemele spirituale și cu simplă majoritate în problemele administrative;
 • își stabilesc responsabilitățile lor și ale celorlalți slujitori ai bisericii;
 • ordinează pe cei aleși de CP, după confirmarea lor de către biserică cu 3/4 din numărul voturilor;
 • numesc și angajează personalul duhovnicesc al bisericii: păstor, păstor asistent, resposalilul cu: muzica, liderul pentru închinare, educație, etc, iar pentru angajarea personalului administrativ (secretar, administrator, etc.) se vor consulta cu ES;
 • supraveghează întreg personalul angajat în slujire;
 • stabilesc salariile angajaților împreună cu ES;
 • împreună cu ES stabilesc bugetul bisericii și cer confirmarea bisericii;
 • selectează noi păstori/prezbiteri și îi supun bisericii pentru a fi confirmați cu 3/4 din voturi;
 • informează periodic biserica legat de activitatea desfășurată;
 • se pot retrage voluntar sau pot fi revocați cu votul unanim al CP, exceptând persoana în discuție;
 • pregătesc și echipează membrii pentru a sluji în biserică;
 • sunt responsabili de întreaga activitate a bisericii și a aprobării oricărei slujiri (ministries);
 • recunosc ordinările făcute de alte biserici;
 • numesc delegații pentru întrunirile oficiale la care trebuie reprezentată biserica.

Dedicare pentru:

 • păstorirea turmei Domnului;
 • studierea Cuvântului;
 • învățarea altora și propovăduirea Cuvântului;
 • trăirea ca exemplu de evlavie pentru toți;
 • ucenicizarea și maturizarea altora;
 • coordonarea serviciilor de închinare;
 • vizitarea, sfătuirea, mângâierea și îndrumarea membrilor;
 • conducerea serviciilor de cina Domnului, botez, binecuvântarea copiilor, cununii și alte servicii speciale;
 • supravegherea personalului implicat în lucrare;
 • sfătuire premaritală;
 • învățarea doctrinei corecte;
 • combaterea doctrinelor false;
 • coordonarea disciplinării în biserică;
 • lucrarea în echipă cu alți păstori, prezbiteri și ceilalți slujitori ai bisericii;
 • delegarea autorității și responsabilităților slujitorilor;
 • organizarea bisericii pentru o slujire eficientă și productivă, îndreptată spre nevoile oamenilor;
 • reprezentarea bisericii în relațiile din afară.

Toți membrii bisericii implicați în slujire, la orice nivel, pot fi înlocuiți sau revocați, funcție de situație, de către Ceata Prezbiterilor;

Ceata Prezbiterilor se întâlnește periodic, cel puțin odată pe lună, sau în sesiuni de urgență, când situația o cere.

Din totalitatea prezbiterilor din biserică, fac parte din ceata prezbiterilor numai cei numiți de către ceata prezbiterilor a bisericii NLRC.

CP trebuie să aibă cel puțin trei membri.

*Păstorul senior:

 • face parte din CP, este selectat de CP cu vot unanim și este recunoscut de biserică cu ¾ din voturi;
 • este responsabil în fața CP și apoi în fața bisericii;
 • face decizii, după ce se consultă cu CP și are acceptul unanim al CP;
 • conduce partea de predicare și învățare;
 • reprezintă biserica în relațiile externe;
 • stabilește viziunea bisericii împreună cu CP.

Păstorul se va supune hotărârilor Cetei Prezbiterilor și va da socoteală periodic de slujirea sa în cadrul Cetei Prezbiterilor.

 

Compensația (în cazul în care păstorul e plătit)

Scriptura ne învață clar că păstorul trebuie să fie plătit de biserică pentru a putea sluji cu normă întreagă (1 Corinteni 9:14 “Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie”).

Compensația păstorului este în funcție de mai mulți factori: nevoile păstorului și a familiei sale, resursele membrilor bisericii, nivelul de viață al membrilor bisericii, salariile plătite păstorilor din biserici asemănătoare.

Timpul de lucru al păstorului trebuie organizat ținând cont de următoarele principii:

 • să pună timp în fiecare zi pentru rugăciune și devoțiune personală în citirea Bibliei;
 • să programeze timp pentru studiul Bibliei și pregătirea predicilor (5-10 ore minimum pe săptămână);
 • să programeze întâlniri și timp de consiliere la o anumită oră și zi din săptămână ;
 • să aibă întâlniri săptămânale cu ceilalți slujitori ai bisericii;

Atunci când păstorul își planifică înțelept timpul și respectă prioritățile biblice încredințate lui, va avea timp suficient pentru o părtășie productivă. El trebuie să învețe să spună ”nu” la lucrurile care nu sunt prioritare.

 

B – Bordul diaconilor

 

Responsabilități:

 • să aibă atitudine de slujitor;
 • să ajute la nevoile materiale și fizice;
 • să fie primitor de oaspeți;
 • să se întâlnească regulat pentru rugăciune și sfătuire, sub îndrumarea unui prezbiter;
 • să coordoneze lucrările de administrare a clădirilor bisericii, să practice lucrarea de ușier, de îndrumare în parcarea bisericii, să fie ospitalier cu cei ce vin în Casa Domnului, să activeze în lucrările de protocol, să țină evidența resurselor financiare ale bisericii (casierie).

Diaconii:

 • sunt stabiliți, ca număr în funcție de necesități de către CP;
 • sunt ordinați de către CP în urma confirmării adunării generale cu votul a 3/4 din voturi;
 • slujesc sub supravegherea CP;
 • au slujbe bine determinate, în funcție de nevoi;
 • sunt implicați în lucrările administrative și financiare;
 • slujesc la împărțirea cinei Domnului;
 • se pot retrage voluntar sau pot fi revocați cu votul unanim al CP pe baza motivelor din Anexa 8.

(1 Timotei 3:8-13).

Bordul diaconilor se întâlnește periodic, cel puțin odată pe lună, sau în sesiuni de urgență, când situația o cere.

Din totalitatea diaconilor din biserică, fac parte din bordul diaconilor numai cei numiți de către ceata prezbiterilor a bisericii NLRC.

Atunci când diaconii își îndeplinesc bine slujba, ei slujesc Domnului Cristos și evanghelia progresează.

 

C. Rolul femeilor în slujirea din biserică.

 

Potrivit Noului Testament, femeile pot fi implicate în multe aspecte ale slujirii în biserică.

i – Caracteristicile biblice unei femei credincioase:

1 – Să aibă un duh supus, de slujire și ospitalitate;

2 – Să fie vrednică de respect și temperată;

3 – Să fie demnă de încredere, să nu vorbească de rău, să nu clevetească (bârfească);

4 – Să aibă un mod de viață evlavios, cu stăpânire de sine, să fie blândă, cu viața curată, un duh liniștit;

5 – Să nu fie dedată la vin;

6 – Să-și vadă de treburile casei, să îngrijească de familie și să-și crească copiii în frica de Domnul;

7 – Să se îmbrace decent, modest și simplu.

ii – Responsabilitățile soției:

 • sprijinesc și își încurajează soții în slujire;
 • câștigă oameni pentru Cristos printr-o purtare bună și evlavioasă;
 • cele în vârstă învață pe cele tinere;
 • învață pe copiii mici;
 • sunt ospitaliere;
 • găzduiesc grupuri mici de rugăciune, studiu biblic, părtășie, seminarii;
 • slujesc sub coordonarea prezbiterilor și diaconilor.

(Faptele Apostolilor 9:36; Romani 16:1-2; Filipeni 4:3)

Dumnezeu a creat bărbatul și femeia cu anumite roluri funcționale în biserică, creați diferit, cu scopuri diferite.

Scriptura arată că femeile au o slujire semnificativă în biserică, iar faptul că nu pot deține poziții de autoritate în conducere (cum ar fi: păstor, prezbiter, diacon), nu înseamnă că ele nu trebuie să slujească, ci dimpotrivă, ele au de făcut alte lucrări, diferite de ale bărbaților, pentru a-i completa în lucrare. (Tit 2:3-5 “Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”)

 

D. Alte persoane implicate în slujire

 

În concordanță cu învățătura nou testamentală, fiecare credincios trebuie să fie un slujitor, Dumnezeu având slujiri pentru fiecare. (Efeseni 4:16 “Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.”)

Slujirea este un act de închinare, prin care aducem slavă lui Dumnezeu, slujind altora cu darul spiritual pe care ni l-a dat Domnul (Galateni 5:13/b “ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.”).

i – Calificări:

1 – Să fie membrii la biserica NLRC, să fie credincioși Cuvântului lui Dumnezeu;

2 – Să fie gata de slujire și responsabili de slujirea pe care o fac;

3 – Să fie iubitori de Dumnezeu și de oameni,

4 – Să fie călăuziți de Duhul Sfânt;

5 – Să fie dedicați și consecvenți în slujire;

6 – Să fie smeriți și cu o bună mărturie

(Coloseni 3:23-24 “Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.”)

ii – Caracteristici:

Credincioșii care slujesc sunt chemați ucenici, și ei nu trebuie să uite că:

 • slujirea lor este importantă în acel moment și în acel loc (1 Corinteni 12:18-22)
 • slujirea altora depinde de slujirea lor (Romani 12:4-5)
 • slujirea lor e specifică și personală (1 Petru 4:10/b)

 

ANEXA 8 – ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII

 

Biserica este conceptul și creația lui Dumnezeu (ekklesia = colectivitatea celor chemați afară) și aparține lui Dumnezeu, capul bisericii fiind Cristos Domnul.

Biserica NLRC are ca fundament principiile biblice ale bisericii nou testamentale și nu formele de orice altă natură, deoarece forma se schimbă dar principiile rămân aceleași. (Matei 28:19; Faptele Apostolilor 2:42).

Adunarea Generală a bisericii NLRC respectă principiul echilibrului de autoritate în biserica locală între congregație și conducerea bisericii. (Faptele Apostolilor 15:22/a “Atunci apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba…”)

Având în vedere că puterea corupe, NLRC a găsit potrivit să așeze în fruntea bisericii o pluralitate de lideri (Ceata Prezbiterilor), ale căror hotărâri importante, care țin de aspectele vitale ale bisericii, să fie confirmate de către Adunarea Generală a bisericii. Acestea sunt:

 • Ordinarea de slujitori (păstori, prezbiteri, diaconi) și recunoașterea ordinării celor veniți din alte biserici;
 • Bugetul bisericii;
 • Vânzări și cumpărări de proprietăți;
 • Excludere de membri.

Cuvântul lui Dumnezeu cheamă pe cei ce cârmuiesc să dea direcții clare, iar în Adunarea Domnului să fie rânduială (1 Corinteni 14:33, 40 “33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor;”, ”40 Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.”)

 

ANEXA 9 – FINANȚE

 

Lucrarea bisericii necesită resurse financiare, iar planul lui Dumnezeu este ca lucrarea bisericii locale să fie finanțată de membri ei.

”Rânduiala” care trebuie să fie în ”bisericile sfinților” se referă și la administrarea bunurilor bănești care se face prin strângerea lor, chivernisirea, folosirea și contabilizarea lor adecvată.

Biblia ne dă câteva principii care trebuie să guverneze dărnicia și administrarea bunurilor financiare:

 • Dărnicia – Noul Testament arată clar că fiecare membru trebuie să dăruiască din resursele sale financiare în mod regulat, pentru a sprijini lucrarea de acoperire a nevoilor aproapelui, întreținerea clădirii, personalului și programelor bisericii, precum și asigurarea propovăduirii evangheliei și învățarea Cuvântului. (1 Corinteni 16:1-2 “Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.”)

Dărnicia biblică a membrilor bisericii e un semn al maturității spirituale și este rezultatul dăruirii noastre cu totul Domnului. Când Domnul ne are pe noi, El are și banii noștri.

Principiile dărniciei:

 • Dăruiește-te pe tine însuți Domnului;
 • Dăruiește pe măsura binecuvântărilor pe care ți le dă Domnul;
 • Dăruiește regulat;
 • Dăruiește pentru a fi primit de Dumnezeu, nu pentru a fi văzut de oameni
 • Dăruiește în mod jertfitor și generos;
 • Dăruiește de bună voie, nu de silă;
 • Dăruiește cu bucurie;
 • Dăruiește cu mulțumire;
 • Dăruiește cu scop;

Când dăruiești în acest fel, atunci Dumnezeu promite să împlinească nevoile bisericii, a sfinților, să înmulțească darurile, să binecuvinteze pe dătător și să ducă mai departe evanghelia, iar prin aceasta Dumnezeu va fi lăudat și slăvit. (2 Corinteni 8:3-5 “Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.” vezi și 2 Corinteni 9:6-15)

 • Administrarea – Toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu, noi suntem doar administratori ai acestor bunuri. (Psalmul 24:1 “Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc”)

Printr-o bună administrare financiară, biserica păstrează o bună mărturie în lume și dobândește încrederea celor dinăuntru și a celor dinafară. În acest scop, biserica NLRC și-a fixat următoarele linii călăuzitoare:

 • darurile bănești strânse, vor fi mânuite de oameni de încredere, numiți în acest scop;
 • evidențele contabile se vor ține corect și la zi;
 • banii bisericii vor fi păstrați la bancă
 • se va respecta bugetul stabilit și aprobat de Adunarea Generală;
 • toate tranzacțiile financiare vor fi verificabile, transparente și conform legilor în vigoare;
 • toate colectele vor fi contabilizate și înregistrate;
 • periodic se vor prezenta rapoarte financiare bisericii.

Administrarea bunurilor bănești trebuie făcută cu înțelepciune și corespunzător principiilor biblice.

Atunci când se ivesc nevoi speciale, care nu sunt incluse în bugetul bisericii, Echipa de Slujire va analiza situația și dacă găsesc de bine să sprijine aceste lucrări, vor putea recurge la următoarele acțiuni:

 • colecte speciale;
 • cer membrilor să ajute individual nevoia respectivă;
 • adaugă la buget, în conformitate cu prevederile constituției;
 • caută sponsori;
 • alte metode adecvate.

(2 Corinteni 9:1-5)

 

ANEXA 10 – EXPLICAREA UNOR TERMENI ȘI PRINCIPII

 

Capitolul I

”NLRC” – se traduce în limba română: Biserica Română ”Viață Nouă”

 

Capitolul II

”Viziune” în înțelesul biblic înseamnă să vezi lucrurile în perspectivă, așa cum le vede Dumnezeu.

 

Capitolul III

”Stâlpii bisericii” se referă la lucrurile care sunt de o deosebită importanță pentru biserică, pe care biserica le pune la temelia ei, fără de care nu poate exista.

 

Capitolul V

”Orientare pe scop” înseamnă să urmărim constant punerea în practică a ceea ce ne-am propus ca biserică.

”Confruntarea păcatului cu discernământ și curaj” înseamnă să ținem cont de gravitatea păcatului și contextul în care s-a produs pentru a aplica disciplina conform Scripturii.

 

Capitolul VI

”Evaluare periodică și intenționată” înseamnă că în mod voit (intenționat) și periodic (cel puțin odată pe an) vom face constatări cu privire la evoluția spirituală, numerică și relațională, la toate nivelele (CP, BD, și celelalte slujiri) pentru a ne asigura că respectăm viziunea, scopul și valorile bisericii.

”Viziune contextualizată” înseamnă viziune specifică situației noastre (creștini români în area Phoenix)

 

Capitolul VIII

”Separarea bisericii de stat” – este necesară pentru ca biserica să nu devină secularizată și stagnantă din punct de vedere spiritual.

(Matei 22:21/b “Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”)

 

Amendamentul nr. 1 privind căsătoria și sanctitatea vieții (Aprobat la Ad. Generală din 20 Feb. 2016)

Noi credem că Dumnezeu în mod minunat și imutabil creează fiecare persoană ca bărbat sau femeie. Aceste două genuri distincte și complementare reflectă împreună imaginea și natura lui Dumnezeu. (Geneza 1:26-27)  Respingerea sexului biologic al cuiva este o respingere a chipului lui Dumnezeu în acea persoană.
Noi credem că termenul “căsătorie” are un singur sens: unirea dintre un bărbat și o femeie într-o singură uniune, exclusiv, delimitată în Scriptură (Gen 2:18-25).  Noi credem că Dumnezeu intenționează intimitatea sexuală să aibă loc doar între un bărbat și o femeie care sunt căsătoriți unul cu altul. (1 Corinteni 6:18; 7:2-5; Evrei 13:4). Noi credem că Dumnezeu a poruncit ca nici o activitate sexuala intimă să nu fie angajată în afara unei căsătorii între un bărbat și o femeie.

Noi credem că orice fel de imoralitate sexuală (care include curvia, preacurvia, homosexualitatea, bisexualitatea, incestul și folosirea pornografiei) este păcat și aduce o ofensă la adresa lui Dumnezeu. (Matei 15:18-20; 1 Corinteni 6:9-10)

Noi credem că pentru îndeplini scopul și a păstra integritatea bisericii NLRC ca și Trup Local al lui Cristos și pentru a arăta un model de viață membrilor acestei biserici, precum și comunității în care trăim, e necesar ca toate persoanele angajate de către biserica NLRC în orice poziție, precum și cele care slujesc ca și voluntari, să fie de acord și să respecte  prevederile Mărturisirii de Credință în ce privește Căsătoria, Genul (bărbat, femeie) și de relații intime între aceștia.

Noi credem că Dumnezeu oferă salvare și restaurare tuturor celor care mărturisesc și se pocăiesc de păcatele lor, căutând mila și iertarea Sa prin Domnul Isus Cristos (Fapte 5:16; Romani 10:9-10; 1 Cor. 6:9-11)

Noi credem că fiecre persoană trebuie să fie tratată cu compasiune, dragoste, respect și demnitate  (Marcu 12:28-31; Luca 6:31.)  Atitudinile de ură și tracasare, împotriva oricărei persoane, trebuie să fie respinse, ne fiind în acord cu Scriptura și nici cu doctrinele bisericii NLRC.

Reguli de Căsătorie
Pentru că Dumnezeu a rânduit căsătoria și a definit-o ca relația de legământ dintre un bărbat, o femeie, și cu Sine Însuși, Biserica NLRC va recunoaște doar căsătoriile dintre un bărbat și o femeie, așa cum i-a creat biologic Dumnezeu. Mai mult, pastorii și prezbiterii bisericii NLRC vor participa numai la nunți si vor oficia căsătorii între un bărbat și o femeie. De asemenea, facilitățile și proprietatea Bisericii NLRC va găzdui doar nunți între un bărbat și o femeie.

În lumina angajamentelor noastre biblice, pastorii și presbiterii de NLRC nu vor efectua nici un fel de cununii sau orice alte ceremonii anti-biblice în localul bisericii, sau în orice altă locație. Mai mult, nu se va permite nici unui grup de membri sau ne-membri să folosească facilitățile bisericii pentru căsătorii a persoanelor de același sex și/sau căsătorii între persoane imorale, sau alte feluri de ceremonii pentru asemenaea persoane.

Declarație în ce privește sanctitatea vieții

Noi credem că întreaga viața umană este sacră și creată de Dumnezeu pentru că omul este creat după chipul Său.  Viața umană, în toate dimensiunile ei, incluzând copilul înainte de naștere, persoanele în vârstă, persoanele cu probleme mentale sau fizice și în orice alte stadii, de la concepție până la moartea naturală, este de valoare inestimabilă, de aceea noi suntem chemați să o apărăm, să o protejăm și să-i acordăm valoare. (Ps. 139)

Autoritatea Finală în Materie de Credință și Comportare   Prezenta Mărturisire de Credință nu e intenționată pentru a descrie toate perceptele credinței noastre.  Biblia, ca și Cuvânt inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, este autoritatea finală în ce privește adevărul, moralitatea și comportamentul oamenilor, este singura sursă a ceea ce noi credem. În scopul reglementării credinței, doctrinei, practicii și disciplinei la NLRC, Ceata Prezbiterilor este autritatea finală care interpretează înțelesul și aplicarea Bibliei.

 

Prezenta constituție a NLRC conține 10 capitole, iar capitolul X conține 10 secțiuni, urmate de 10 anexe care explică în detaliu anumite aspecte din Constituție.