Biserica Mea

” … voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18)

 

Una dintre cele mai grăitoare dovezi ale existenței lui Dumnezeu este realitatea vie a Bisericii lui Isus Christos, societate divino-umană ce depășește granițe și limbi, etnii și națiuni, guverne și organizații. Ea transcede istoria și veacurile și merge biruitoare spre porțile locuinței morților unde – anticipat – bătălia este câștigată. Iată ce scrie Daniel Brânzei în cartea intitulată ”Strategia lui Dumnezeu în Biserica Locală”:

“În terminologia Scripturii, Biserica este:”locul unde locuiește Dumnezeu, prin Duhul” – cel mai important organism aflat în existență sub Soare. Ea nu este numai una din instituțiile pozitive din societate, alături de familie, stat, școli – ci, dintre toate, ea este cea mai importantă și mai copleșitoare în importanță. Biserica locală este un bastion al lui Dumnezeu într-o lume “care zace în cel rău”, “ambasada lui Dumnezeu” într-un pământ străin, “avanpostul” invaziei împărăției luminii într-o țară a întunerecului, o “avanpremieră” a ceea ce va fi și “o taină” pe care cei din lume nu o pot înţelege. Cei aflați în Biserică sunt singurii “extratereștri” aflați pe planeta noastră, oameni cu o dublă apartenență; una exterioară la neamul creat de Dumnezeu prin Adam și o a doua, interioară, la un neam nou, “dintr-o altă creație” începută cu “cel de-al doilea Adam, Isus Christos.”

“Biserica există în toate locurile în care Duhul Sfânt a adunat împreună câteva persoane care L-au primit pe Isus Christos ca Mântuitor, care se închină lui Dumnezeu în duh și se străduiesc să se păstreze neîntinați de lume și de poftele firii pământești.”

Sfânta Scriptură relatează declarația exclusivă a Mântuitorului din Matei 16:18 care proclamă: ”voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Ea reprezintă copyrightul (”drept legal acordat de o lege a unei țări care garantează creatorului unei opere originale drepturile exclusive de a folosi și a distribui această lucrare” – Wikipedia) sau dreptul de autor al Domnului Isus Christos cu privire la autoritatea exclusivă de a proclama fără să greșească expresia ”Biserica mea.” Și dacă are această autoritate care sunt prerogativele care-I dau acest drept?  El este  Singurul care poate deoarece:
1. A conceput Biserica. Proiectul Bisericii a fost conceput în sfatul Trinității dar Cel care a semnat cu sângele Lui acest act a fost Fiul lui Dumnezeu. Începând de la Geneza, întreg Vechiul Testament face referire la proiectul de salvare inițiat în Cer. Cu sute de ani înainte prin vocea profetului Isaia, Cerul prezintă ”sămânța de urmași” care avea să apară din jertfa de la Calvar: ”Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” (Isaia 53:10-11). Ce har să înțeleg că atunci când a fost concepută Biserica, Domnul Isus s-a gândit și la mine, iar la ”împlinirea vremii” Dumnezeu a ”desecretizat” planul și L-a pus în aplicare prin Fiul Său. A fost nevoie ca toți oamenii să afle care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile … după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Ef.3:9-11). Proiectul a fost conceput și aprobat, iar realizarea lui a însemnat salvarea noastră. Doamne îți mulțumim!

2. Conduce Biserica. Vă amintiți de Iosif un prototip al Domnului Isus? Tălmăcește visul lui Faraon și-i prezintă proiectul de salvare al națiunii egiptene pe care Dumnezeu I L-a revelat, după care devine conducătorul acestui proiect. Exact așa procedează Dumnezeu cu Fiul Său. Fii atent la declarația Scripturii: ”El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.” (Ef.1:22-23). Apoi întărește afirmația de mai sus, concluzionând: Hristos este capul Bisericii!”(Ef.5:23). Punct și fără comentarii! Cum se face așa ceva, știind că Domnul Isus este în glorie? O spune El însuși în ultima seară petrecută cu ucenicii: ”Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu.” (Ioan 16:13-15). În vremea comunismului Departamentul Cultelor a dat ordin să se scoată din imnurile creștine cântarea ”Ostași ai lui Christos” pe motivul că reprezintă instigare la revoltă și o vreme n-a mai apărut în cărțile de cântări. Dar nimic și nimeni n-a putut să-i oprească pe urmașii Celui Viu să proclame adevărul din cântare: ”Ostașii lui Hristos, adunați-vă / Și cu Hristos Domnul mergeți în luptă. / Hristos ne conduce al nost Împărat, / Deci la El să priviți și Lui să-I urmați,”  iar refrenul imnului este electrizant: ”Sus la luptă sfântă al Domnului popor! / Căci cu Hristos Domnul vei fi-nvingător.” (# 699 C.Ev. pe note). Pocăitule! Rămâi sub comanda Împăratului, iar tu prietenul meu, înrolează-te chiar acum în oștirea Lui!

3. Cinstește Biserica. Cel care este Proiectantul și Capul Bisericii se gândește și la momentul când o va cinsti, prezentând-o înaintea Tatălui. Domnul Isus ”a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Ef.5:25).  Iar după ce lucrează la sfințirea și desăvârșirea ei va reveni pe nori și o va lua în glorie ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.”(Ef.5:27). Finalul va fi cel mai grandios ”spectacol de sunet și lumină” realizat vreodată în univers. Urmărește relatarea Scripturii: ”Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: “Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat.” (Apoc.19:6-8). Întrebarea cu care meditația te confruntă la final este tulburătoare: ”Oare tu vei fi acolo când va începe sărbătoarea?” Mă rog să nu ai linişte până când nu te pocăiești cu adevărat. Te iubesc și doresc să petrecem veșnicia împreună cu Domnul Isus. Apucă ultima ocazie și intră în Biserică deoarece El strigă și azi: Biserica (este a) Mea!

 

RUGĂCIUNE

”Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Ef.3:20-21)


Leave a Reply

^