Religia Învierii

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: “Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” /Matei 28:1-7/

A Înviat! (1)Sărbătorim a doua oară în anul 2013 Învierea Domnului Isus din morți. Suntem români și prin originea  noastră suntem legați de creștinismul răsăritean care are un calendar diferit de cel apusean. Nu există probe care să anuleze evenimentul cosmic al Învierii. Există dovezi fără număr că ceea ce spune Scriptura s-a întâmplat cu adevărat și că Domnul Isus a înviat, iar acest lucru a schimbat istoria pentru totdeauna. Avem slujbe de înviere și ne salutăm (încă) cu ”Christos a Înviat” dar în afară de aceste valori ce impact are Isus cel viu în inimile și existența noastră zilnică? Dacă Învierea este doar o sărbătoare ce o ținem o singură dată pe an este prea puțin. Cred că pentru un adevărat urmaș al Domnului Isus Învierea ține 365 de zile pe an. Este mai mult decât un praznic cu ouă roșii, cozonac și carne de miel; este un mod de viață care provocă la o trăire de excepție în care Isus cel viu se manifestă vizibil și în mod permanent. Vă invit să parcurgem câteva provocări ale Învierii și să ne autoevaluăm viața de pocăit în lumina Cuvântului.

1. Învierea aduce har. ExpresiaLa sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii …” /Matei 28:1/ este dovada că s-a sfârșit dispensația legii și a început epoca harului. S-a terminat cu Sabatul și a început ziua dintâi a săptămânii. Amin! ”Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” este asigurarea clară a Scripturii din Ioan 11:7 întărită de Apostolul Petru la Consiliul de la Ierusalim:  ”Credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” /F.A. 15:11/. Ești liber să trăiești prin har dar nu să risipești harul Lui, ci în mod responsabil ”s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” /Tit 2:12/. Când saluți pe semenul tău cu ”Christos a înviat” gândește-te la faptul  că viața ta trebuie să dovedească vorbele tale, altfel ești un ipocrit și mergi în iad.

2. Învierea răspândește Lumina. Toți evangheliștii ilustrează acest adevăr și-l descriu în cel mai plastic mod prin expresii de felul: când începea să se lumineze” /Matei 28:1/; ”pe când răsărea soarele” /Marcu 16:2/; ”dis-de-dimineaţă” /Luca 24 și Ioan 20/. La Înviere s-a terminat cu întunerecul păcatului. Cel ce S-a prezentat ca fiind ”Lumina lumii” revine din moarte ca să răspândească Lumina. Dar vrea să o facă folosindu-se de urmașii Lui. Așa a spus în Predica de pe munte: Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” /Matei 5:14-16/. Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dar în casa ta și-n adunarea la care mergi?

3. Învierea te provocă la mărturie. După ce le-a prezentat argumentele Învierii îngerul se grăbește să le spună: duceţi-vă repede de spuneţi…” /Matei 28:7/. Învierea nu poate fi ținută ascunsă: trebuie proclamată cu putere. Noi suntem gura Lui în vremea pe care o trăim. Este așa de importantă această slujbă, încât înainte de a pleca la cer Mântuitorul întărește în termeni categorici acest lucru: Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” /Matei 28:19/;  “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” /Marcu 16:15/; ”Voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” /F.A. 1:8/. Au făcut-o și o fac milioane de urmași ai Celui Viu, unii chiar cu prețul vieții. A venit rândul tău! Dacă vei tăcea, vor striga pietrele.

 4. Învierea te invită la părtășie. După dimineața Învierii Domnul Isus n-a dispărut, ci I-a căutat pe ucenici și I-a provocat la părtășie. Nu poate fără noi; am devenit obiectul dragostei Lui și este interesat să ne întâlnească: Iată că El merge înaintea voastră în Galilea.” /Matei 28:7/Nu la Ierusalim, nici la templu. S-a terminat cu religia jertfelor și a ritualurilor. Cu Cel Înviat te întâlnești pe coordonatele părtășiei și a dragostei. ”Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” /Ioan 13:35/Felul de trai al creștinilor a fost și rămâne cea mai puternică mărturie că Isus e viu.

5. Învierea îți oferă o perspectivă sigură. Învierea Lui este garanţia învierii noastre. Apostolul Pavel argumentează Învierea  la 1 Cor. 15 și exclamă sigur și fără nici o îndoială când strigă: ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.”/v.20/. Pârga reprezintă primul rod care anunță recolta. ”Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” /1 Tes.4:16-17/Nici o umbră de îndoială și nici un fel de teamă în fața morții. Isus e viu în veci. Aleluia! Cei ce se încred în El până la capăt vor împărtăși soartea Lui: adică vor învia!

RUGĂCIUNE

Ce glorios și veșnic ești Tu Doamne. Tot ce-ai spus ai împlinit și vei împlini. L-ai înviat pe Fiul Tău, Cel care a gustat moartea ca să ne salveze. Fă ca puterea învierii să producă în noi har, lumină, părtășie, mărturie și certitudine ca să trăim frumos în așa fel ca cei ce ne văd să se împace cu Tine și să învieze din păcat. Amin!


Leave a Reply

^