March 2024

Sami Crișan – Mărturia mormântului gol

Ioan 20.1-18 1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.2. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu […]Sami Crișan – Cum să ne raportăm la bogății?

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 6.17-21 17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte […]Sami Crișan – Oile care poartă de grijă păstorilor

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 5:17-25 17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.18. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata […]February 2024

Sami Crișan – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (II)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.11-16 11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai […]Sami Crișan – Pregătiți pentru vremurile din urmă

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.1-5 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,2. abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.3. Ei […]January 2024

Sami Crișan – Rugăciunea

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 2.1-8 1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.3. […]Sami Crișan – Ce mă califică pentru lucrarea lui Dumnezeu?

Seria de mesaje din 1 Timotei————————————————-1 Timotei 1:1-21. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,2. către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!December 2023

Sami Crișan – Pace de Crăciun

Luca 2:8-20 8. În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc […]Sami Crișan – Darul Divin (I)

Isaia 9:6,7 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi […]Sami Crișan – Mortificarea păcatului

Coloseni 3:1-17 1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci […]November 2023

Sami Crișan – Perseverența pe calea credinței

Coloseni 2:6-15 6. Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.8. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o […]Sami Crișan – Supremația lui Cristos

Coloseni 1:15-18 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.17. […]Sami Crișan – Victoria crucii

Coloseni 2:13-15 13. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.14. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.15. A dezbrăcat domniile […]October 2023

Sami Crișan – Înrădăcinat în unitate

Efeseni 2:11-22 11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi […]Sami Crișan – Iacov, fiul lui Alfeu

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar”   Marcu 3:16-19 16. Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;17. Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”;18. Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; […]

^