November 2023

Mircea Moț – Cum să trăim în lumina supremației lui Cristos

Coloseni 2:1-5 1. Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui […]October 2023

Mircea Moț – Iuda Iscarioteanul

Din seria de mesaje “De la neobișnuit la extraordinar” —————————————————–Matei 26:21-25 21. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”22. Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”23. Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins […]September 2023

Mircea Moț – Întrebările Psalmilor

Psalmii 4:6-86. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.8. Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte […]Mircea Moț – Apostolul Ioan, de la fiul tunetului la ucenicul iubirii

Marcu 10:35-37 35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.”36. El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”37. „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” […]August 2023

Mircea Moț – Vremea îngrijorării sau vremea închinării?

Psalmii 2 1. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:3. „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”4. Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.5. Apoi, în […]July 2023

Mircea Moț – Biserica, școala lui Cristos

Matei 28:19,20  19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.May 2023

Mircea Moț – Biserica, armata lui Cristos

Efeseni 6:10-11 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.Mircea Moț – Matei 15:21-28

Matei 15:21-2821. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”23. El nu i-a răspuns […]Mircea Mot – Biserica, ambasada lui Cristos pe acest pamant

2 Corinteni 5:20 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!April 2023

Mircea Mot – Marsul pentru vietile noastre

 February 2023

Mircea Mot – Incurajarea sfanta

Evrei 3:13 13. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.January 2023

Mircea Mot – Semnele omului nou – absenta maniei

Efeseni 4:31-3231. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.Mircea Mot – Conectat prin identitate

1 Corinteni 12:12,13 12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, […]Mircea Mot – La trecerea in noul an

Iosua 1:88. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.Iosua 3:55. Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate […]November 2022

Mircea Mot – Mentalitatea multumirii

Evrei 13:5-6 5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”6. Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”

^